czerwiec
2025

Polityka prywatności

ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2023 roku

Niniejszy dokument opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym Twoich danych osobowych, a także zasady wykorzystywania ciasteczek, czyli tzw. cookies. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe korzystanie z Serwisu, Administrator wdrożył odpowiednie mechanizmy, środki techniczne i organizacyjne, celem zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Szanujemy Twoją prywatność i zapewniamy Ci możliwość wyboru – czy i w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe.

§ 1. Informacje wstępne

 1. Operatorem Serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest Mateusz Rucki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fruta Maniana Mateusz Rucki”, ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi, NIP: 5311718676, REGON: 524968003, zwany dalej „Administratorem” lub „Organizatorem”.

 2. Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

  a. korespondencyjnie, pod adresem: ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi;

  b. za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: frutamaniana@gmail.com.

 3. Niezależnie od innych definicji ustanowionych w treści niniejszej Polityki prywatności, ilekroć poniższe pojęcia są pisane wielką literą w tekście niniejszej Polityki prywatności, mają one znaczenie przypisane im poniżej:

  a. Wydarzenie – wydarzenie kulturalno-artystyczne pod nazwą: „Fruta Maniana vol. 6”, które odbędzie się w dniach 12-15 sierpnia 2023 roku w Zaścianek Babie Lato, Ziemiary 56, 99-417 Bolimów.

  b. Polityka prywatności – oznacza niniejszą Politykę prywatności Serwisu www.frutamaniana.pl, dostępną na stronie Serwisu pod adresem https://www.frutamaniana.pl/politykaprywatnosci.

  c. Regulamin – regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający w szczególności zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych umów oraz prawa i obowiązki ich stron, wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, dostępny na stronie Serwisu pod adresem https://www.frutamaniana.pl/regulamin.

  d. Regulamin Wydarzenia – regulamin określający warunki wstępu i uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym prawa i obowiązki Uczestników Wydarzenia, dostępny na stronie Serwisu pod adresem https://www.frutamaniana.pl/regulaminwydarzenia.

  e. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  f. Serwis – serwis internetowy prowadzony pod adresem www.frutamaniana.pl, za pośrednictwem którego, Użytkownik może uzyskać informacje o oferowanych produktach i ich dostępności oraz dokonać wyboru i zakupu konkretnego, wybranego przez Użytkownika produktu, jak również wykonywać inne działania objęte funkcjonalnościami Serwisu przewidziane w Regulaminie oraz w niniejszej Polityce prywatności.

  g. Uczestnik Wydarzenia – osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu na podstawie posiadanego aktywnego biletu wstępu.

  h. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

  i. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z usług oraz funkcjonalności Serwisu opisanych w niniejszej Polityce prywatności i Regulaminie, której dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 4. Udostępnienie danych osobowych dla celów ich przetwarzania przez Administratora jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym czasie cofnięta.

 5. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, na serwerach Administratora lub na serwerach należących do usługodawców Administratora, przy zastosowaniu środków technicznych i organizacyjnych wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 6. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.

 7. Polityka prywatności nie obejmuje swoim zakresem informacji, reklam i treści dotyczących towarów i usług świadczonych przez podmioty inne niż Administrator Serwisu, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu bez względu na podstawę i cel ich zamieszczenia. Zalecamy zapoznanie się z treścią polityki prywatności danego podmiotu trzeciego przed skorzystaniem lub podjęciem jakichkolwiek działań w związku z zamieszczonymi informacjami i treściami.

 8. Administrator udostępnia niniejszą Politykę prywatności za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na pasku narzędzi dolnych strony głównej Serwisu w grupie „Linki”. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z treścią Polityki prywatności w dowolnym wybranym przez siebie momencie. Użytkownik może ją również pobrać i sporządzić jej wydruk. Polityka prywatności będzie również dostępna do zapoznania się w miejscu weryfikacji kodów QR znajdujących się na bilecie wstępu oraz w Arbuz Office w czasie trwania i na terenie Wydarzenia.

§ 2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator może przetwarzać niżej wymienione kategorie danych osobowych i informacji dotyczących Użytkowników:

  a. dane osobowe Użytkowników, a w tym: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby/zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, numer konta bankowego, dane do płatności lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu, a których podanie wymagają odpowiednie formularze elektroniczne lub procedury postępowania ustanowione przez Administratora;

  b. dane identyfikujące Użytkownika w zakresie opublikowanym na profilu własnym Użytkownika w mediach społecznościowych Użytkownika, w tym w szczególności Facebook, Instagram, o ile Użytkownik wykazał jakąkolwiek aktywność w mediach społecznościowych Organizatora (zostawił komentarz lub reakcję lub też udostępnił treści opublikowane przez Organizatora);

  c. wizerunek – w zakresie utrwalonym na fotografiach, nagraniach audio i video sporządzonych w trakcie trwania Wydarzenia przez Organizatora lub osoby upoważnione przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Wydarzenia;

  d. informacje dotyczące urządzenia z którego Użytkownik korzysta w Serwisie w celu zapewnienia poprawności świadczenia usług: adres IP komputera, nazwa domeny, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane i typ przeglądarki internetowej, typ systemu operacyjnego, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na stronie Serwisu, w tym na poszczególnych podstronach;

  e. Administrator może również uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage Organizatora za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook lub podobne serwisy i ich funkcjonalności, stosownie do istniejących warunków korzystania z przedmiotowych funkcji. Przedmiotowe dane są zbierane za pośrednictwem plików cookies. Platformy zapisują pliki cookies na urządzeniach Użytkowników odwiedzających serwisy.

 2. Pomimo, iż nie wszystkie informacje wymienione w § 2 ust. 1 Polityki prywatności mogą być uznane za dane osobowe, w związku z tym, iż w połączeniu z innymi informacjami mogą uzyskać taką kwalifikację, Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą danym osobowym na gruncie RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w poniższych celach i na niżej wskazanych podstawach prawnych:

  a. w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług (korzystając z Serwisu i wyrażając zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminie, Użytkownik zawiera z Administratorem umowę o świadczenie usług, polegających na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Serwisu), złożenie i realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, przyjmowanie i obsługa zapytań kierowanych przez Użytkowników Serwisu, podjęcie określonych działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przyjmowanie zastrzeżeń i reklamacji oraz ich rozpatrywanie, a także wsparcie i realizacja procesów płatności; bez podania wymaganych danych osobowych, Organizator nie jest w stanie świadczyć na rzecz Użytkownika określonych usług, a Użytkownik w pełni korzystać z Serwisu;

  b. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą umową sprzedaży (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – celem przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie przez Administratora obowiązków prawnych związanych z zawartą umową sprzedaży, w szczególności realizacja zobowiązań podatkowo – księgowych oraz uprawnień i zobowiązań reklamacyjnych;

  c. w celu obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z umową świadczenia usług drogą elektroniczną oraz umową sprzedaży, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – celem przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania pewnych zdarzeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;

  d. w celach marketingowych, informowania o nowościach w Serwisie, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – celem przetwarzania danych osobowych jest przekazywanie informacji marketingowych, informacji o nowościach i okazjach, również w sposób zautomatyzowany; przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie następuje wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, stosowanie plików cookies lub innych podobnych technologii, w tym geolokalizacji, wyrażonej przez oświadczenie złożone w procesie składania zamówienia drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu; Administrator może wykorzystywać w tym celu narzędzia komunikacji elektronicznej takie jak podany przez Użytkownika adres e-mail;

  e. w celach marketingu bezpośredniego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – celem oferowania produktów i usług Administratora oraz partnerów Administratora, najczęściej w formie reklamy internetowej, dobieranej pod kątem zainteresowań Użytkownika, co jest Administratora i partnerów Administratora prawnie uzasadnionym interesem;

  f. w celach analitycznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – a w tym –badania opinii Użytkowników Serwisu, kontaktu z Użytkownikami Serwisu dla celów analitycznych; na podstawie analizy aktywności Użytkownika w Serwisie, Administrator jest w stanie lepiej dobierać treści i usługi oraz dopasowywać je do potrzeb Użytkowników, opracowywać statystyki związane z korzystaniem z Serwisu, badać satysfakcję z oferowanych usług i określać ich jakość, a także dbać o bezpieczeństwo danych w serwisie, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;

  g. w zakresie przetwarzania wizerunku Uczestnika Wydarzenia – w celach dokumentowania, promocji i reklamy Wydarzenia, promocji i reklamy Organizatora, jak również sponsorów i partnerów Wydarzenia – (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – na podstawie zgody Uczestnika Wydarzenia Administrator może przetwarzać dane osobowe w postaci wizerunku Uczestnika Wydarzenia utrwalonego na fotografiach, nagraniach audio i video sporządzonych z przebiegu Wydarzenia w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a w szczególności promocji i reklamy swojej, świadczonych usług, jak również promocji i reklamy Wydarzenia oraz sponsorów i partnerów Wydarzenia;

  h. w celu prowadzenia fanpage’ów Organizatora w sieci Internet, w szczególności w Instagramie i na Facebooku, informowania za ich pośrednictwem o prowadzonej działalności i aktywności, promowania marki, organizowanych wydarzeń, komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności fanpage’ów (komentarze, posty), prowadzenia analiz – (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO) – aktywność Użytkowników na fanpage’ach Organizatora jest całkowicie dobrowolna. Użytkownik decyduje do jakich informacji i danych Administrator uzyska dostęp. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników pozostawionych w mediach społecznościowych Organizatora mogą być również inni Użytkownicy i odwiedzający media społecznościowe Organizatora.

 4. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, a w szczególności:

  a. dane osobowe zgromadzone celem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży będą przechowywane i przetwarzane przez okres zawarcia i wykonania umowy, a następnie przez wymagany okres archiwizacji danych, przewidziany przepisami prawa;

  b. dane osobowe zgromadzone w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartymi umowami będą przetwarzane przez okres konieczny do celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

  c. dane osobowe zgromadzone w celu obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawartymi umowami będą przetwarzane przez okres dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń, nie dłużej jednak niż do momentu przedawnienia roszczeń;

  d. dane osobowe zgromadzone w celu obsługi zapytań kierowanych przez Użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i załatwienia sprawy;

  e. dane osobowe zgromadzone w celach marketingowych, analitycznych i informowania o nowościach będą przetwarzane przez czas trwania akcji marketingowej lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania;

  f. dane osobowe w postaci wizerunku Uczestnika Wydarzenia będą przetwarzane przez czas trwania akcji promocyjnej lub reklamowej z jego wykorzystaniem lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania;

  g. dane osobowe przetwarzane w ramach fanpage’ów Organizatora przetwarzane są przez czas jego istnienia lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania;

  h. dane osobowe zebrane w celu badania opinii Użytkowników będą przetwarzane w czasie trwania badania oraz przez okres analizy jego wyników;

  i. celach związanych z technologią cookies – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;

  j. dane osobowe będą przetwarzane również do momentu upływu ustawowych terminów przedawnienia roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie dokumentów księgowych, podatkowych i finansowych.

 5. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, które zostały zgromadzone na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w każdym przypadku kiedy osoba, której dane osobowe są przetwarzane złoży sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych a nadto, kiedy cofnięta zostanie zgoda na podstawie której zostały zabrane i są przetwarzane jej dane osobowe lub Administrator ustali, iż dane straciły aktualność.

 6. Informacje i dane osobowe o Użytkownikach są pozyskiwane poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych i informacji do systemów Serwisu za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na jego stronach, a także w sposób zautomatyzowany, za pośrednictwem zapisywanych w urządzeniach końcowych plików cookies oraz poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu (konieczne do poprawnego działania Serwisu).

 7. Użytkownik może wejść na stronę Serwisu bez konieczności rejestracji i podawania jakichkolwiek danych osobowych oraz w takim trybie przeglądać strony Serwisu, z zastrzeżeniem danych które zbierane są automatycznie, do których zalicza się przede wszystkim – adres IP, nazwa domeny, rodzaj i typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek i płeć użytkownika Serwisu. Przedmiotowe dane zbierane są automatycznie głównie za pośrednictwem plików cookies.

 8. Pomimo, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na ich przetwarzanie może być w każdym momencie cofnięta, w sytuacji, w której podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na istniejący obowiązek prawny lub dla celów zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług i/lub umowy sprzedaży oraz podjęcie niezbędnych działań przed jej zawarciem, niepodanie przez Użytkownika wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług i/lub umowy sprzedaży.

 9. Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Profilowanie polega w szczególności na dostosowywaniu wyświetlaniu treści do preferencji Użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wyborów.

 10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

  a. po wejściu na stronę internetową Serwisu poprzez wybranie opcji „Zgadzam się” z dostępnych opcji w komunikacie dotyczącym plików cookies i Polityki prywatności;

  b. przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa;

  c. w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika w postaci wizerunku, Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę poprzez posiadanie i okazanie biletu wstępu oraz wejście na teren Wydarzenia, jak również przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Serwisu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.

§ 3. Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator może przekazać dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora i zgodnie z jego poleceniami.

 2. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane następującym kategoriom podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą:

  a. Podwykonawcom – zewnętrznym firmom świadczącym dla Administratora usługi, w szczególności takie jak: hosting, utrzymanie serwerów, w tym serwerów poczty elektronicznej, utrzymanie baz danych, przekazywanie zautomatyzowanych informacji do Użytkowników, prace serwisowe, diagnostyczne i naprawcze, marketing, analityka, księgowość, udostępnianie widgetów do umieszczania na stronie www, dostarczanie systemu typu helpdesk, dostarczanie platformy sklepowej, tworzenie i dostarczanie kopii zapasowych, usługi kurierskie, pocztowe, usługi związane z badaniem jakości świadczonych usług, hostingu, wsparcie techniczne / IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej i doradczej, firmom ubezpieczeniowym, obsługującym płatności, bankom, reklamodawcom i podobnym podmiotom, a nadto w zakresie wynikającym z obowiązków prawnych – organom publicznym. Podmioty te są odbiorcami danych, podmiotami przetwarzającymi działającymi w imieniu i na polecenie Administratora.

  b. Pośrednikom płatności – w przypadku korzystania z usług płatnych dane osobowe związane z płatnościami przekazywane są do operatorów i pośredników płatności. Administrator ma dostęp do danych osobowych przekazywanych do operatora płatności oraz realizowanych za jego udziałem transakcji.

  c. Reklamodawcom – czyli podmiotom, które na podstawie informacji zawartych w plikach cookie lub innych podobnych identyfikatorach (jeżeli zawierają one dane osobowe), uczestniczą w procesie dobierania treści reklam, które są wyświetlane Użytkownikom w Serwisie. Więcej informacji o tym czym są i jak działają pliki cookie oraz jak można dostosować ustawienia przeglądarki w tym zakresie można znaleźć w § 7 niniejszej Polityki prywatności.

 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

§ 4. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

 1. Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe ma prawo do:

  a. dostępu (art. 15 ust. 1 RODO) – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeżeli dane osobowe dotyczące danej osoby są przetwarzane przez Administratora, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania przedmiotowego okresu, o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a dodatkowo jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby której dotyczą – o wszelkich dostępnych informacjach o ich źródle, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu;

  b. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO) – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;

  c. do sprostowania danych (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących danej osoby danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

  d. do usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia dotyczących danej osoby danych osobowych, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, chyba że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub zachodzą inne okoliczności wymienione w art. 17 ust. 3 RODO;

  e. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących danej osoby, gdy:

  I. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,

  II. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

  III. Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  IV. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec ich przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  f. do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących danej osoby, które dostarczyła Administratorowi dane osobowe, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

  g. do sprzeciwu (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Administratorowi nie jest w takim przypadku uprawniony do przetwarzania tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;

  h. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, iż wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została udzielona;

  i. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku w którym Użytkownik uzna, iż Administrator swoim działaniem naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując do tego dane kontaktowe Administratora wskazane w § 1 ust. 1 niniejszej Polityki prywatności oraz poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. Należy pamiętać i mieć na uwadze, iż wykonanie żądania Użytkownika będzie wymagało potwierdzenia jego tożsamość, co może wymagać dodatkowej aktywności ze strony Użytkownika.

§ 5. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

  c. telefonicznie poprzez infolinię, pod numerem: 606-950-000.

 2. Więcej o tym jak złożyć skargę do organu nadzoru możesz przeczytać na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

§ 6. Zmiany Polityki prywatności

 1. Treść Polityki prywatności ustalona w niniejszym dokumencie obowiązuje od daty wskazanej
  na pierwszej stronie Polityki prywatności, pod tytułem, w miejscu „ostatnia aktualizacja (…)”.

 2. Polityka prywatności może być uzupełniana lub aktualizowana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom Serwisu, uwzględnienia wszelkich zaistniałych zmian w zakresie stanu faktycznego i prawnego.

§ 7. Cookies

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

  a. poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie przez Użytkownika do elektronicznych formularzy udostępnianych w Serwisie oraz w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;

  b. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkownika pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) – korzystając ze strony Serwisu Użytkownik akceptuje, iż w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies które umożliwiają świadczenie usług oferowanych w Serwisie;

  c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu (konieczne do poprawnego działania Serwisu).

 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są wysyłane w trakcie przeglądania strony internetowej Serwisu i przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkowania Serwisu pliki cookies i uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości oraz bezpieczeństwa świadczonych usług.

 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Dodatkowo, wyróżniamy pliki własne (pochodzące bezpośrednio z Serwisu) oraz zewnętrzne (pochodzące ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem Serwisu). W tym ostatnim przypadku zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności i cookies danego podmiotu trzeciego.

 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  a. pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co pozwala na podnoszenie jakości świadczonych usług oraz poprawienie trafności wyników wyszukiwania;

  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  c. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów reklamowych, w szczególności sieci Google.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies za pośrednictwem odpowiednich ustawień przeglądarki internetowej.

 7. Proces wyrażenia i odmowy wyrażenia zgody może się różnić w zależności od przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać z listy przeglądarkę internetową/system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.

 8. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzaniach i oprogramowaniach zainstalowanych w urządzeniach Użytkownika.

 9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu, a w niektórych przypadkach całkowicie uniemożliwić korzystanie z niektórych jego funkcji i opcji.

 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących ze Serwisem reklamodawców oraz partnerów Serwisu.

 11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

 12. Serwis stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). System Google Analytics, który w sposób automatyczny zbiera dane o Użytkowniku, to system analityki internetowej za pomocą którego Administrator uzyskuje wgląd w ruch danych Serwisu oraz danych demograficznych Użytkowników, wykorzystywany dla celów marketingowych. Zalecane jest zapoznanie się przez Użytkownika z polityką ochrony prywatności Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics znajduje się pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Celem zablokowania działania systemu Google Analytics należy wyłączyć możliwość korzystania z plików cookies.

 13. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 14. Na stronie Serwisu mogą być umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Użytkowników do administratorów portali takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube i innych. Przedmiotowe narzędzie pozwala wskazanym portalom na identyfikowanie osób odwiedzających Serwis jako grupy docelowej, której następnie mogą być wyświetlane reklamy o odpowiedniej treści. Celem uniknięcia przekazania przedmiotowych danych do wskazanych portali należy unikać klikania w linki przenoszące do przedmiotowych portali. Przetwarzanie danych osobowych przez powyższe portale następuje na podstawie zasad i polityk stosowanych przez powyższe portale. Administrator zaleca zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami przed wykonaniem ruchów opisanych w zdaniach poprzedzających.

§ 8. Bezpieczeństwo przetwarzania

 1. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy nieuprawnioną modyfikacją.

 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze, Administrator wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający istniejącemu ryzyku, w szczególności stosuje poniżej wymienione środki:

  a. Minimalizacja wymaganych, gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych;

  b. Zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

  c. Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

  d. Regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;

  e. Domyślnie przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania;

  f. Zbieranie danych osobowych dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawanie ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

  g. Przechowywanie danych osobowych w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

  h. Przetwarzanie danych osobowych w sposób merytorycznie poprawny i adekwatny w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

  i. Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;

  j. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze Użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze;

  k. Regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

§ 9. Media społecznościowe

 1. Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez administratora portali Facebook i Instagram oraz innych mediów społecznościowych w którym Organizator posiada swoje konta fanpage, w zakresie których Użytkownik może wykazywać aktywność i zadecydować o przekazaniu danych osobowych w zakresie własnego konta posiadanego na wskazanych portalach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez Facebook i Instagram należy zapoznać się z dokumentacji dot. polityki prywatności i cookies przedmiotowych portali.