czerwiec
2025

Regulamin serwisu

ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2023 roku

§ 1. Definicje

Niezależnie od innych definicji ustanowionych w treści niniejszego Regulaminu, ilekroć poniższe pojęcia są pisane wielką literą w tekście Regulaminu, mają one znaczenie przypisane im poniżej:

 1. Bilet wstępu – przedmiot Umowy Sprzedaży; w przypadku gdy należycie opłacony i aktywny – stanowi prawo uczestnictwa w Wydarzeniu; dostępny w pięciu pakietach określonych w § 3 Regulaminu (dalej jako Pakiet/Pakiety).

 2. Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Formularz Zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym elektroniczna procedura składania Zamówienia, której podstrony i szczegółowa treść została określona w § 4 niniejszego Regulaminu.

 4. Wydarzenie – wydarzenie kulturalno-artystyczne pod nazwą: „Fruta Maniana vol. 6”, które odbędzie się w dniach 12 – 15 sierpnia 2023 roku w Zaścianek Babie Lato, Ziemiary 56, 99-417 Bolimów.

 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego; osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym zawierająca Umowę Sprzedaży dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Kupujący – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 7. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, względem której, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy dotyczące Konsumentów.

 8. Polityka prywatności – oznacza politykę prywatności i cookies serwisu www.frutamaniana.pl, dostępną na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.frutamaniana.pl/politykaprywatnosci; dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz stosowania plików cookies w Sklepie Internetowym.

 9. Regulamin – niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający w szczególności zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz prawa i obowiązki ich stron, wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz tryb postępowania reklamacyjnego; dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.frutamaniana.pl/regulamin.

 10. Regulamin Wydarzenia – regulamin określający warunki wstępu i uczestnictwa w Wydarzeniu, w tym prawa i obowiązki Uczestników Wydarzenia, dostępny na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://www.frutamaniana.pl/regulaminwydarzenia.

 11. Siła Wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Sprzedawca nie mógł przewidzieć, a które pozostają poza kontrolą Sprzedawcy, w tym m.in.: warunki atmosferyczne uniemożliwiające organizację Wydarzenia, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Wydarzenia, jak i w okresie poprzedzającym Wydarzenie, gdy uniemożliwia to organizację Wydarzenia lub uniemożliwia kontynuowanie Wydarzenia zgodnie z harmonogramem.

 12. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem: www.frutamaniana.pl. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik może uzyskać informacje o Pakietach, ich dostępności oraz dokonać wyboru i zakupu określonego Pakietu, jak również i wykonywać inne działania określone w niniejszym Regulaminie.

 13. Sprzedawca – Mateusz Rucki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fruta Maniana Mateusz Rucki”, ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi, NIP: 5311718676, REGON: 524968003, e-mail: frutamaniana@gmail.com.

 14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna (przez utrwalenie na serwerze odbiorcy).

 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży dotycząca oferowanych przez Sprzedawcę Pakietów, zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego na odległość pomiędzy Kupującym oraz Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży zawierana jest z momentem o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu. Do każdej zawartej Umowy Sprzedaży postanowienia Regulaminu i Polityki prywatności mają odpowiednie zastosowanie. Umowa Sprzedaży podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana i wykonywana.

 16. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika nieodpłatnie na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 17. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

 18. Złożenie Zamówienia – zatwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie przez Użytkownika przycisku Kupuję i Płacę”, traktowane jako złożenie przez Użytkownika wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.

 19. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Biletu wstępu w jednym z dostępnych Pakietów, złożona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez zdalne wypełnienie Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym w sposób umożliwiający Sprzedawcy identyfikację Użytkownika, Pakietu mającego stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży oraz innych niezbędnych elementów Zamówienia, a w tym – adresu poczty elektronicznej Użytkownika na który zostanie wysłany wybrany Pakiet Biletu wstępu, wartości Zamówienia i wybranej metody płatności.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi zgodnie z i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:

  a. umożliwienie przeglądania treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym;

  b. wybór Pakietu / Pakietów z aktualnie dostępnych w Sklepie Internetowym;

  c. sprzedaż Biletów wstępu poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą;

  d. przyjmowanie i realizowanie zgłoszeń dotyczących wystawienia faktury VAT z tytułu sprzedaży Biletów wstępu;

  e. przesyłanie wiadomości e-mail, w której Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, otrzymanie płatności za złożone Zamówienie oraz zawarcie Umowy Sprzedaży;

  f. przesyłanie wiadomości e-mail, w której Sprzedawca dostarcza Kupującemu Bilet wstępu;

  g. możliwość zgłoszenia chęci współpracy i udziału w Wydarzeniu w charakterze prelegenta, wystawcy albo wolontariusza;

  h. możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem udostępnionego w pasku narzędzi dolnych adresu e-mail Sprzedawcy.

 2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a. korzystanie z jednej z niżej wymienionych przeglądarek internetowych w aktualnej wersji np.:

  I. Firefox

  II. Chrome
  III. Internet Explorer
  IV. Safari
  V. Microsoft Edge

  b. posiadanie dowolnego programu do przeglądania plików w formacie PDF.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w korzystaniu Sklepu Internetowego wynikające z problemów w sieci Internet niezależnych od Sprzedawcy.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia działalności Sklepu Internetowego z przyczyn technicznych, awarii, prac modernizacyjnych i uaktualniających. Użytkownikowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

 5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne i bezpłatne. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania ze Sklepu Internetowego.

 6. Niezależnie od wyżej wskazanej nieodpłatności korzystania ze Sklepu Internetowego, Użytkownik może ponosić koszty związane z korzystaniem z sieci Internet, z której korzysta. Koszty połączenia z siecią Internet odpowiadają stawkom operatora sieci Użytkownika.

 7. Sprzedawca stale udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na pasku narzędzi dolnych strony głównej Sklepu Internetowego w grupie „Linki”. Regulamin jest dostępny na stronie głównej przed zawarciem Umowy Sprzedaży, w trakcie jej zawierania, a także po jej zawarciu i wykonaniu, a Użytkownik ma możliwość zapoznania się z jego treścią w dowolnym wybranym przez siebie momencie. Użytkownik może go również pobrać i sporządzić jego wydruk.

 8. Korzystając ze Sklepu Internetowego Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu. Dodatkowo, Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu wyrażanej przez Użytkownika poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w Formularzu Zamówienia.

 9. Odwiedzenie strony internetowej Sklepu Internetowego i korzystanie z jego funkcjonalności jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Sprzedawcą oraz Użytkownikiem umowy o świadczenie Usług. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje po zawarciu umowy o świadczenie Usług.

 10. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

 11. Dokonując Zamówienia przez Sklep Internetowy Użytkownik potwierdza, iż treść Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminu Wydarzenia jest mu znana i akceptuje ich postanowienia. Akceptacja niniejszego Regulaminu, Regulaminu Wydarzenia oraz Polityki Prywatności przez Kupującego w toku składania Zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu, jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak akceptacji Regulaminu, Regulaminu Wydarzenia oraz Polityki prywatności uniemożliwia dokonanie zakupu i złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminu Wydarzenia. W przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym na stronie Sklepu Internetowego będą dostępne wszystkie ostatnie wersje Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminu Wydarzenia.

 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne celem zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu nieuprawnionemu pozyskaniu, rozpowszechnieniu, wykorzystywaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych osobowych udostępnianych i przesyłanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Sprzedawca przetwarza wyraźnie oznaczone w niniejszym Regulaminie dane osobowe Użytkownika na zasadach określonych w Polityce prywatności i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.

 14. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 15. Zakazuje się Użytkownikom podejmowania następujących działań za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

  a. dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c. podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób uciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedawcy,

  e. korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty,

  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu.

 16. Reklamy, ogłoszenia i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym w razie wątpliwości poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.

 17. Użytkownicy mogą skontaktować się ze Sprzedawcą w sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego korespondencyjnie, pod adresem: ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi oraz mailowo, pod adresem e-mail: frutamaniana@gmail.com.

§ 3. Bilety wstępu

 1. Bilety wstępu sprzedawane są wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.frutamaniana.pl.

 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Użytkownik może dokonać Zamówienia i zakupu Biletu wstępu na Wydarzenie w pięciu dostępnych Pakietach:

  a. PAKIET Full – 4 dni – obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu od dnia 12.08.2023 do dnia 15.08.2023 roku;

  II. uprawnienie do wejścia na teren Wydarzenia w dniu poprzedzającym pierwszy dzień festiwalowy tj. 11.08.2023 r. od godziny 18.00 i pozostania na nim do dnia następującego po ostatnim dniu festiwalowym tj. 16.08.2023 r. do godziny 11.00;

  III. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego;

  IV. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach.

  b. PAKIET Full – 4 dni – dla dzieci od 8 do 12 roku życia (urodzonych od 01.01.2011 do 31.12.2014) – obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu od dnia 12.08.2023 do dnia 15.08.2023 roku;

  II. uprawnienie do wejścia na teren Wydarzenia w dniu poprzedzającym pierwszy dzień festiwalowy tj. 11.08.2023 r. od godziny 18.00 i pozostania na nim do dnia następującego po ostatnim dniu festiwalowym tj. 15.08.2023 r. do godziny 11.00;

  III. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego;

  IV. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach.

  c. PAKIET Dwudniowy – obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu w dowolnie wybranych przez Uczestnika dwóch dniach występujących bezpośrednio po sobie w okresie od dnia 12.08.2023 do dnia 15.08.2023 r.– pakiet zaczyna obowiązywać w dniu wejścia przez Uczestnika na teren Wydarzenia;

  II. uprawnienie do wejścia na teren Wydarzenia o dowolnej porze w pierwszym dniu obowiązywania Pakietu oraz do pozostawania na terenie Wydarzenia do drugiego dnia obowiązywania Pakietu do godziny 24:00;

  III. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego, w trakcie obowiązywania Pakietu;

  IV. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach, w trakcie obowiązywania Pakietu.

  d. PAKIET Dwudniowy – dla dzieci od 8 do 12 roku życia (urodzonych od 01.01.2011 do 31.12.2014) – obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu w dowolnie wybranych przez opiekuna prawnego Uczestnika dwóch dniach występujących bezpośrednio po sobie w okresie od dnia 12.08.2023 do dnia 15.08.2023 r. – pakiet zaczyna obowiązywać w dniu wejścia przez Uczestnika na teren Wydarzenia;

  II. uprawnienie do wejścia na teren Wydarzenia o dowolnej porze w pierwszym dniu obowiązywania Pakietu oraz do pozostawania na terenie Wydarzenia do drugiego dnia obowiązywania Pakietu do godziny 24:00;

  III. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego, w trakcie obowiązywania Pakietu;

  IV. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach, w trakcie obowiązywania Pakietu.

  e. PAKIET Malucha – dla dzieci poniżej 8 roku życia (urodzonych od 01.01.2015 i później) – obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu razem z opiekunem / opiekunami prawnymi;

  II. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego;

  III. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach.

 3. Każdy Bilet wstępu zawiera w swojej treści klauzulę w przedmiocie zapoznania się, znajomości oraz wyrażenia zgody na związanie treścią Polityki prywatności, Regulaminu Wydarzenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Wydarzenia utrwalonego na fotografiach, materiałach audio i video sporządzonych z przebiegu Wydarzenia w celach, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Wydarzenia oraz Polityce prywatności w tym w szczególności w celach promocji i reklamy Sprzedawcy i Wydarzenia. Posiadanie Biletu wstępu, przedstawienie go do weryfikacji celem wstępu na teren Wydarzenia oraz uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.

 4. Małoletni urodzeni po 1 stycznia 2014 roku mogą uczestniczyć w Wydarzeniu bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostają (opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona). PAKIET Malucha jest wybierany i wydawany w celach statystycznych. Wybór PAKIETU Malucha jest możliwy wyłącznie wraz z zakupem jednego z Pakietów dla osoby dorosłej, zaś czas jego obowiązywania jest tożsamy z czasem obowiązywania Pakietu rodzica lub opiekuna prawnego.

 5. Osoby niepełnosprawne są uprawnione do uczestnictwa w Wydarzeniu bezpłatnie wraz z jednym opiekunem, który również jest uprawniony do bezpłatnego wstępu i uczestnictwa w Wydarzeniu.

 6. Warunkiem skorzystania ze zniżek lub bezpłatnego wstępu na teren Wydarzenia jest udokumentowanie statusu uczestnika Wydarzenia, który uprawnia do zniżki / bezpłatnego uczestnictwa w momencie weryfikacji Biletu wstępu przed wejściem na teren Wydarzenia.

 7. Bilety wstępu są dostępne w ilości limitowanej do 999 sztuk łącznie. Po osiągnięciu przewidzianej ilości sprzedaży Sprzedawca jest uprawniony do zakończenia sprzedaży. Sprzedaż Biletów wstępu może zostać zakończona przez rozpoczęciem Wydarzenia.

 8. Sprzedawca uruchomi sprzedaż Biletów wstępu w dniu 15.06.2023 i udostępni Bilety wstępu do zakupu wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w czterech (4) turach sprzedażowych, z których każda będzie przewidywała różną cenę zakupu Pakietów Biletu wstępu wedle zasady, iż każda późniejsza tura biletowa będzie zawierać wyższą cenę zakupu Pakietu Biletu wstępu niż poprzedzająca. W trakcie trwania sprzedaży Biletów wstępu Sprzedawca jest uprawniony do swobodnego ustalenia ilości, w tym zwiększania lub zmniejszania puli biletów dostępnych do nabycia w ramach danej tury sprzedażowej oraz w ramach poszczególnych Pakietów danej tury sprzedażowej.

 9. Ceny pakietów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek) oraz są podane w złotych polskich.

 10. Sprzedawca może swobodnie kształtować cenę zakupu poszczególnych Pakietów w kolejnych turach sprzedażowych, np. w zależności od zainteresowania uczestnictwem w Wydarzeniu. Cena podana przy Pakiecie w momencie Złożenia Zamówienia jest ceną wiążącą obie strony Umowy Sprzedaży.

 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników o tym ile Biletów wstępu pozostało do nabycia w danej turze sprzedażowej i w danej cenie oraz o planowanej cenie Biletów wstępu w kolejnych turach sprzedażowych, jak też o planowanym terminie udostępnienia Biletów wstępów w ramach kolejnej tury sprzedażowej.

 12. W związku z tym, iż ceny poszczególnych Pakietów Biletów wstępu mogą ulegać zmianie w trakcie trwania sprzedaży, w wypadku anulowania Zamówienia w szczególności z powodu braku wpłaty przez Użytkownika należności za Bilety wstępu lub wpłaty dokonanej po terminie, Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika za brak możliwości zakupu Biletu wstępu w wybranej przez Użytkownika pierwotnie cenie (w szczególności w przypadku, gdy cena Biletów na dane wydarzenie w międzyczasie wzrośnie) lub też, za brak możliwości zakupu Biletów wstępu (w szczególności w przypadku gdy sprzedaż Biletów wstępu zostanie zakończona).

 13. Każdy Bilet wstępu posiada unikatowy kod QR, który będzie użyty do weryfikacji tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu w momencie wejścia na teren Wydarzenia.

 14. Uczestnictwo w Wydarzeniu przysługuje wyłącznie osobie posiadającej wykupiony i aktywny Bilet wstępu, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w Regulaminie oraz Regulaminie Wydarzenia. Weryfikacja Biletu wstępu odbywa się za pośrednictwem unikalnego kodu QR umieszczonego na Bilecie wstępu. Celem wejścia na teren Wydarzenia Kupujący może wedle własnego wyboru okazać przygotowany przez siebie wydruk Biletu wstępu lub też elektroniczny plik PDF w urządzeniu elektronicznym przenośnym.

 15. Każda osoba, która chce uczestniczyć w Wydarzeniu musi posiadać swój własny, aktywny Bilet wstępu. Bilet wstępu jest jednoosobowy i nie uprawnia do wprowadzenia osoby towarzyszącej za wyjątkiem dzieci do 8 roku życia.

 16. Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatu zniszczonego lub zagubionego Biletu wstępu. Bilet wstępu zniszczony, uszkodzony lub nieczytelny może być uznany za nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet wstępu.

 17. Bilet wstępu nie może być kopiowany, ani przerabiany.

 18. Dokonując zakupu Biletu wstępu i akceptując postanowienia Regulaminu oraz wyrażając zgodę na związanie jego postanowieniami Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w momencie zakupu Biletu wstępu program Wydarzenia może nie być znany lub może nie być znany w całości, a jego udostępnienie w późniejszym terminie nie będzie stanowić podstawy do wystąpienia z żądaniem odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu Biletu wstępu.

 19. Zmiana programu Wydarzenia, niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności i Regulaminu Wydarzenia nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu Wydarzenia lub jego ekwiwalentu.

 20. W przypadku odwołania Wydarzenia z powodu wystąpienia zdarzenia określonego jako Siła Wyższa, zwrot środków ma miejsce w następujący sposób:

  a. środki zwracane są na numer rachunku bankowego, z którego została wykonana płatność za Bilet wstępu, chyba że Użytkownik wskaże inny numer rachunku wysyłając e-mail z konta pocztowego przypisanego do Zamówienia,

  b. zwrot środków za zakupiony Bilet wstępu nastąpi w terminie 160 dni od dnia odwołania Wydarzenia. Użytkownik może również zawnioskować o wymianę Biletu wstępu na Bilet wstępu na kolejny termin Wydarzenia, o ile będzie przewidziany i o ile Sprzedawca wyrazi na to zgodę.

 21. W przypadku zmiany terminu realizacji Wydarzenia, jego programu lub miejsca z przyczyn zaistnienia Siły wyższej lub z innych przyczyn, które są niezależne od Sprzedawcy, Bilet wstępu pozostaje ważny i nie podlega zwrotowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przywołane zmiany. Użytkownik, kupując Bilet wstępu, akceptuje możliwość zmian i deklaruje, że nie będzie rościć sobie praw do zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie Biletu wstępu.

§ 4. Zamówienia i płatności

 1. Złożenie Zamówienia nie wymaga rejestracji konta Użytkownika.

 2. Złożenie Zamówienia odbywa się za pośrednictwem Formularza Zamówienia, który dostępny jest na stronie startowej Sklepu Internetowego oraz w górnym pasku zakładek pod przyciskiem z nazwą „Kup Bilet”. Wybranie i kliknięcie przycisku „Kup Bilet” przenosi Użytkownika na stronę Sklepu Internetowego zawierającą Elektroniczny Formularz Zamówienia.

 3. Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności on-line za pośrednictwem jednej z metod płatności udostępnionej przez operatora płatności Przelewy24 lub przelewem tradycyjnym.

 4. Płatności za Bilet / Bilety wstępu można dokonać w sposób wybrany w momencie składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia.

 5. Złożenie i zrealizowanie Zamówienia wymaga podania przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię i nazwisko lub nazwy firmy, adres poczty elektronicznej (e-mail), kraju / regionu zamieszkania, adresu zamieszkania, numeru telefonu, danych karty debetowej / kredytowej do celów płatności (w przypadku wyboru opcji płatności kartą) oraz innych danych wymaganych w związku z wybraną metoda płatności Przelewy24. Bez podania wyżej wskazanych danych, złożenie i zrealizowanie Zamówienia jest niemożliwe.

 6. Użytkownik podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty w Formularzu Zamówienia. W kolejnych krokach Użytkownik wykonuje poniższe czynności:

  a. Wybiera podlegające Zamówieniu Pakiety i ich ilość – obok każdego Pakietu widoczna jest aktualna na moment dokonywania Zamówienia cena jednostkowa danego Pakietu. Użytkownik może wybrać większą niż jeden liczbę Biletów wstępu z różnych Pakietów. Formularz zawiera informację o całkowitej wartości wybranych Pakietów, do zapłaty której Użytkownik będzie zobowiązany w przypadku wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

  b. Potwierdza wybór Pakietów, jednostkową i globalną wartość Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj bilety do koszyka”, a na kolejnej stronie Formularza Zamówienia ponownie, poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

  c. Wprowadza swoje dane osobowe, a w tym: imię, nazwisko lub nazwę firmy, kraj / region zamieszkania, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail.

  d. Potwierdza zapoznanie się, brak zastrzeżeń i moc wiążącą w stosunku do niego postanowień Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminu Wydarzenia, a nadto potwierdza wyrażenie zgody na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na fotografiach, nagraniach audio i wideo z Wydarzenia na zasadach i warunkach określonych w Polityce prywatności i Regulaminie Wydarzenia, poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów, co stanowi warunek skutecznego Złożenia Zamówienia.

  e. W związku z tym, iż przedmiotem Umowy Sprzedaży jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym w następstwie usług realizowanych drogą elektroniczną na odległość, a świadczenie Sprzedawcy zostaje zrealizowane przed upływem ustawowego terminu do odstąpienia od umowy – Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do Złożenia Zamówienia i znajdującym się na Formularzu Zamówienia wyraża następującą zgodę i zakup Biletu wstępu bez możliwości zwrotu: „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi w następstwie zawartej umowy sprzedaży treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym oraz na spełnienie świadczenia przez sprzedawcę przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży oraz na utratę uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zostałem poinformowany, iż dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.” Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww. zgody mailowo wraz z potwierdzeniem Złożenia Zamówienia.

  f. Wybiera sposób płatności z dostępnych opcji w Formularzu Zamówienia:

  I. płatność za pośrednictwem jednej z przewidzianych w Formularzu Zamówienia metod płatności udostępnionych przez Przelewy24 – płatność tą metodą wymaga podania wskazanych w Formularzu Zamówienia danych Kupującego

  lub też

  II. płatność manualną (za pośrednictwem bezpośredniego przelewu bankowego na numer rachunku bankowego Sprzedawcy wskazany w Formularzu Zamówienia i w wiadomości e-mail wystosowanej do Użytkownika z potwierdzeniem Złożenia Zamówienia). Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z instrukcjami określonymi przez Sprzedawcę, w szczególności do wskazania w tytule przelewu numeru Zamówienia, który będzie widoczny na otrzymanym w wiadomości e-mail z potwierdzeniem Złożenia Zamówienia nieaktywnym Bilecie wstępu.

  g. Potwierdza globalną wartość Zamówienia, prawidłowość wprowadzonych danych osobowych oraz iż decyduje się na Złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty wszystkich cen, opłat i kosztów, które ujawnione są w Formularzu Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.

 7. Sprzedawca potwierdza Złożenie Zamówienia przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail Użytkownika, w której znajduje się Bilet wstępu / Bilety wstępu w jednej z form określonych poniżej:

  a. W przypadku skutecznego dokonania płatności przez Przelewy24, e-mail z potwierdzeniem złożonego i opłaconego Zamówienia zawiera aktywny Bilet wstępu lub Bilety wstępu objęte Zamówieniem w formie pliku elektronicznego PDF.

  b. Wybór opcji płatności „płatność manualna”, o której mowa w § 4 ust. 6 lit. g ppkt. ii. Regulaminu powoduje, iż Zamówienie zostało złożone, a Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia i szczegółowymi informacjami niezbędnymi do opłacenia Zamówienia oraz z biletem Bilet wstępu lub Biletami wstępu objętymi Zamówieniem w formie pliku elektronicznego PDF, które pozostaną nieaktywne do czasu całkowitego opłacenia Zamówienia. Po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy płatnością Użytkownika, Sprzedawca w wiadomości e-mail wysłanej na wskazany przez Użytkownika w Formularzu Zamówienia adres e-mail potwierdzi opłacenie Zamówienie i aktywowanie Biletu wstępu / Biletów wstępu. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania płatności zgodnie z instrukcjami określonymi przez Sprzedawcę, w szczególności do wskazania w tytule przelewu numeru Zamówienia, widocznego na nieaktywnym Bilecie wstępu, który otrzyma w wiadomości e-mail z potwierdzeniem Złożenia Zamówienia w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Po tym czasie, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania Zamówienia i udostępnienia wybranego lub wybranych przez Użytkownika Biletów wstępu do dalszej odsprzedaży.

  c. W każdym przypadku potwierdzenie Złożenia Zamówienia zawiera istotne elementy Zamówienia określone w niniejszym Regulaminie i Formularzu Zamówienia, treść zaakceptowanych przez Kupującego klauzul w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży, odnośniki do Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminu Wydarzenia oraz innych klauzul zatwierdzonych przez Użytkownika.

 8. Umowę Sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przez Kupującego. Sprzedawca potwierdza opłacenie Złożonego Zamówienia w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie płatności lub w Formularzu Zamówienia, w zależności od wybranej metody płatności.

 9. Zamawiając Bilety wstępu oraz dokonując za nie płatności Użytkownik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności. Wprowadzenie nieprawidłowych danych np. numeru Zamówienia lub danych płatnika uniemożliwiających identyfikację Użytkownika może skutkować odmową zaksięgowania wpłaty oraz anulowaniem Zamówienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za błędy popełnione przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.

 10. Wysłanie przez Użytkownika Formularza Zamówienia poprzez kliknięcie ikony Kupuję i Płacę, stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

 11. Sprzedawca udostępnia Sklep Internetowy do celów złożenia Zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem okresowego wyłączenia Sklepu Internetowego z użytku w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi oraz awariami.

 12. Wszystkie należności są rozliczane przez Sprzedawcę w walucie polskiej (PLN).

 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania lub częściowego anulowania Zamówienia w przypadku braku opłacenia Zamówienia w terminie i w sposób określony w niniejszym Regulaminie, braku dostępności zamówionych Pakietów, podania przez Użytkownika nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, co uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia, złożenia Zamówienia w sposób sprzeczny z Regulaminem bądź też w przypadku rażącego naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu i Polityki prywatności. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o anulowaniu bądź częściowym anulowaniu Zamówienia wskazując jego przyczynę drogą mailową. W przypadku częściowej niemożności zrealizowania złożonego Zamówienia z powodu braku dostępności wybranych Pakietów, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika, który będzie miał możliwość anulowania Zamówienia w całości. Brak złożenia oświadczenia woli przez Użytkownika co do preferowanego sposobu procedowania z Zamówieniem w przypadku tylko częściowej dostępności wybranych produktów, w terminie 2 Dni Roboczych od momentu skierowania propozycji przez Sprzedawcę, będzie traktowane jako wyrażenie woli na częściowe zrealizowanie Zamówienia oraz anulowanie Zamówienia w pozostałej części. Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanej płatności z tytułu anulowanego Zamówienia (bądź jej części w przypadku częściowego anulowania Zamówienia) w terminie 14 Dni Roboczych od jego anulowania.

 14. W przypadku wyboru opcji płatności „płatność manualna” i opłacenia jedynie części Zamówienia, Sprzedawca:

  a. dokona zwrotu środków wpłaconych przez Użytkownika, jeśli nie są one wystarczające na pokrycie chociażby jednego Pakietu (z wyłączeniem Pakietów dla dzieci 8-12 lat);

  b. zaliczy płatność na poczet wybranego przez siebie Pakietu spośród zakupionych przez Kupującego i ewentualnie – jeśli dotyczy – dokona zwrotu pozostałych środków wpłaconych przez Użytkownika na pokrycie kosztów złożonego Zamówienia, chyba że Użytkownik wskaże sposób zarachowania wpłaconych środków.

 15. Opłacony i dostarczony na wskazany przez Kupującego adres e-mail Bilet wstępu jest potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą i daje Kupującemu prawo do wstępu na Wydarzenie na warunkach określonych w Regulaminie Wydarzenia. Bilety wstępu są dostarczane Kupującemu wyłącznie w formie elektronicznego pliku PDF. Celem wejścia na teren Wydarzenia Kupujący może wedle własnego wyboru okazać przygotowany przez siebie wydruk Biletu wstępu lub też elektroniczny plik PDF w urządzeniu elektronicznym przenośnym.

 16. Kupujący ma zapewnioną możliwość uzyskania faktury VAT z tytułu zakupu Biletu / Biletów wstępu za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W tym celu, Kupujący powinien wysłać dane niezbędne do wystawienia faktury (tj. dane podmiotu – nazwa, siedziba, adres, NIP/KRS, numer zamówienia) wraz ze wskazaniem swojego żądania na adres mailowy: frutamaniana@gmail.com w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w którym nastąpiła sprzedaż Biletu / Biletów wstępu. Faktura VAT zostanie doręczona w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża niniejszym zgodę.

§ 5. Brak prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Bilety wstępu nie podlegają zwrotowi.

 2. Przedmiotem Umowy Sprzedaży jest dostarczanie treści cyfrowych – Biletów wstępu, które nie są zapisane na nośniku materialnym w następstwie usług realizowanych drogą elektroniczną na odległość. Składając Zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym oraz na spełnienie świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość oraz na utratę prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 3. Uprawnienie Sprzedawcy do wyłączenia możliwości zwrotu Biletów wstępu wynika z art. 38 ustawy
  z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, zgodnie z którym, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w szczególności w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6. Odsprzedaż Biletu wstępu

 1. Kupujący jest uprawniony do dalszej odsprzedaży zakupionego Biletu wstępu bez konieczności zgłaszania tego faktu Sprzedawcy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian w Bilecie wstępu – Bilety wstępu nie są biletami imiennymi.

 2. Niedopuszczalna jest odsprzedaż Biletów wstępu na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży.

 3. Niedopuszczalne jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów wstępu, w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

 4. Do uczestnictwa w Wydarzeniu upoważnia wyłącznie oryginalny Bilet wstępu nabyty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Bilet wstępu nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu, w szczególności w wyniku podejmowania działań, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej, Organizator zastrzega swoje uprawnienie do unieważnienia Biletu / Biletów wstępu nabytego/nabytych z naruszeniem postanowień Regulaminu, w szczególności w wyniku podejmowania działań, o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej.

 5. Podmiot dokonujący pośredniego (z drugiej ręki) zakupu Biletu wstępu jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz Regulaminu Wydarzenia, co potwierdza okazując zakupiony Bilet wstępu celem wejścia na teren Wydarzenia.

 6. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na Wydarzenia artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

§ 7. Współpraca

 1. Za pośrednictwem narzędzi umieszczonych w zakładce paska narzędzi górnych i dolnych Sklepu Internetowego pod nazwą „Współpraca”, Sprzedawca udostępnia możliwość zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Wydarzeniu w charakterze prelegenta, wystawcy, wolontariusza za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://www.frutamaniana.pl/wspolpraca.

 2. Sprzedawca udostępnia również swój adres e-mail frutamaniana@gmail.com dla celów zgłoszenia innej formy współpracy, objęcia Wydarzenia patronatem lub zostania sponsorem.

 3. Zakładka „Współpraca” zawiera określenie podstawowych warunków i wymogów, jakich Sprzedawca oczekuje od kandydata na prelegenta, wystawcę i wolontariusza.

 4. Decyzja o wyrażeniu zgody lub odmówieniu wyrażenia zgody na zgłaszane aplikacje jest autonomiczną i swobodnie podejmowaną przez Sprzedawcę decyzją. Sprzedawca nie jest zobowiązany do ustosunkowania się do nadesłanych aplikacji.

 5. Wszelkie warunki współpracy pomiędzy Sprzedawcą a zaakceptowanymi prelegentami, wystawcami i wolontariuszami, sponsorami i partnerami ustalane są indywidualnie, w drodze bezpośredniej komunikacji.

§ 8. Własność intelektualna

 1. Sklep Internetowy i wszelkie zawarte w nim treści (materiały tekstowe, grafiki, zdjęcia, opisy) chronione są prawem autorskim. Użytkownikowi przysługują wyłącznie wprost przyznane na mocy niniejszego Regulaminu uprawnienia.

 2. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, reprodukcji, kopiowania, przekazywania, przechowywania bądź rozpowszechniania jakichkolwiek treści zawartych w Sklepie Internetowym, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.

 3. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Sklepie Internetowym, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Użytkownikowi Sklepu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i świadczeniem usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Reklamacje należy sporządzić na piśmie i przesłać drogą elektroniczną na adres: frutamaniana@gmail.com albo listem poleconym na adres: ul.Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail) i opis zgłaszanego zastrzeżenia co do świadczenia usług drogą elektroniczną. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Użytkownika.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu o którym mowa w ust. 3 powyżej w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania od Użytkownika Sklepu Internetowego dodatkowych wyjaśnień lub wystąpią przeszkody techniczne, które uniemożliwią rozpatrzenie reklamacji w podanym wyżej terminie.

 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana elektronicznie lub listownie na stosowny adres podany przez Użytkownika Sklepu Internetowego w Reklamacji.

 6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką prywatności.

 7. W przypadku nieuznania reklamacji, Użytkownik Sklepu Internetowego może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może w szczególności zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika Serwisu będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie: www.uokik.gov.pl. Użytkownik Serwisu będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.frutamaniana.pl/politykaprywatnosci.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu ustalona w niniejszym dokumencie obowiązuje od daty wskazanej na pierwszej stronie Regulaminu, pod jego tytułem, w miejscu „ostatnia aktualizacja (…)”.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Użytkownika.

 5. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca przedstawi informacje dotyczące szczególnych zagrożeń
  związanych z korzystaniem z usług drogą elektroniczną.