czerwiec
2025

Regulamin wydarzenia

ostatnia aktualizacja: 15 czerwca 2023 roku

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki wstępu i uczestnictwa w Wydarzeniu pod nazwą: „Fruta Maniana vol. 6”, która odbędzie się w dniach 12-15 sierpnia 2023 roku w Zaścianek Babie Lato, Ziemiary 56, 99-417 Bolimów, w tym prawa i obowiązki Uczestników Wydarzenia.

 2. Niezależnie od innych definicji ustanowionych w treści niniejszego Regulaminu Wydarzenia, ilekroć poniższe pojęcia są pisane wielką literą w tekście Regulaminu Wydarzenia, mają one znaczenie przypisane im poniżej:

  a. Organizator – Mateusz Rucki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fruta Maniana Mateusz Rucki”, ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi, NIP: 5311718676, e-mail: frutamaniana@gmail.com.

  b.Wydarzenie – wydarzenie kulturalno-artystyczne pod nazwą: „Fruta Maniana vol. 6”, które odbędzie się w dniach 12-15 sierpnia 2023 roku w przestrzeni otwartej Zaścianek Babie Lato, Ziemiary 56, 99-417 Bolimów.

  c. Bilet wstępu – opłacony Bilet wstępu stanowi elektroniczny dowód zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Uczestnikiem Wydarzenia oraz Organizatorem, wyraz indywidualnej zgody Uczestnika Wydarzenia na udział w Wydarzeniu oraz wszelkie jej warunki określone w szczególności w niniejszym Regulaminie Wydarzenia. Aktywny Bilet wstępu zawiera unikatowy kod QR uprawniający posiadacza do wejścia na teren Wydarzenia oraz do otrzymania Identyfikatora w Arbuz Office. Bilet wstępu warunkuje wejście na Teren Wydarzenia.

  d. Identyfikator (Opaska) – identyfikator wydawany Uczestnikowi przez Organizatora w Arbuz Office, zlokalizowanym na Terenie Wydarzenia, pod warunkiem okazania aktywnego Biletu wstępu i pozytywnego przejścia procesu weryfikacji kodu QR umieszczonego na Bilecie wstępu. Identyfikator ma postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce Uczestnika; Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do noszenia Identyfikatora na nadgarstku przez cały okres pobytu na Terenie Organizatora w czasie trwania Wydarzenia.

  e. Teren Organizatora – wyznaczony fragment terenu pozostający we władaniu Organizatora na czas trwania Wydarzenia, obejmujący Teren Wydarzenia jak również parkingi, wewnętrzne drogi dojazdowe, piesze ciągi komunikacyjne oraz zaplecze techniczne. Lokalizacja Terenu Organizatora może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie https://www.frutamaniana.pl/.

  f. Teren Wydarzenia – wyznaczony obszar, na który mogą wejść jedynie osoby posiadające Identyfikator lub Przedstawiciele Organizatora, obejmujący teren na którym będzie odbywać się Wydarzenie, a także pole namiotowe oraz zaplecze organizacyjne przeznaczone do użytku Uczestników Wydarzenia. Lokalizacja Terenu Wydarzenia może zostać zmieniona przed Wydarzeniem, przy czym Organizator poda informację o zmianie do publicznej wiadomości na stronie https://www.frutamaniana.pl/.

  g. Uczestnik Wydarzenia – pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w Wydarzeniu na podstawie posiadanego aktywnego Biletu wstępu i wydanego na jego podstawie Identyfikatora, a także osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu wstępu na Identyfikator ma ukończone 16 lat, mogąca uczestniczyć w Wydarzeniu samodzielnie. Uczestnikiem Wydarzenia może być także osoba małoletnia, która w dniu wymiany Biletu wstępu na Identyfikator nie ma ukończonych 16 lat wyłącznie w obecności opiekuna prawnego, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydarzenia.

  h. Służby Porządkowe – powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymujący się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników Wydarzenia na Terenie Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Wydarzenia uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników Wydarzenia do wstępu na Teren Wydarzenia, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.

  i. Przedstawiciel Organizatora – osoba identyfikująca się identyfikatorem wskazującym na sprawowaną funkcję, wyznaczona przez Organizatora do pomocy w organizacji i nadzorze nad przebiegiem Wydarzenia, upoważniona do podejmowania decyzji i komunikowania ich Uczestnikom Wydarzenia na Terenie Organizatora w imieniu Organizatora w celu organizacji Wydarzenia i zapewnienia bezpieczeństwa i osób uczestniczących w Wydarzeniu.

  j. Siła Wyższa – okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: warunki atmosferyczne uniemożliwiające organizację Wydarzenia, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Wydarzenia, jak i w okresie poprzedzającym Imprezę, gdy uniemożliwia to organizację Wydarzenia lub uniemożliwia kontynuowanie Wydarzenia zgodnie z harmonogramem.

  k. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  l. Regulamin – regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określający w szczególności zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, zasady wykonywania tych umów oraz prawa i obowiązki ich stron, wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze serwisu www.frutamaniana.pl oraz tryb postępowania reklamacyjnego, dostępny na stronie serwisu pod adresem www.frutamaniana.pl/regulamin.

  m. Regulamin Wydarzenia – niniejszy dokument określający warunki i zasady uczestnictwa w Wydarzeniu.

  n. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 3. Regulamin Wydarzenia kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywać na Terenie Organizatora w okresie od dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Wydarzenia, tj. od dnia 11 sierpnia 2023 roku do dnia następującego po ostatnim dniu Wydarzenia, tj. do dnia 16 sierpnia 2023 roku. Każda osoba przebywająca na Terenie Organizatora w okresie określonym w zdaniu poprzedzającym obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin Wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej serwisu www.frutamaniana.pl, w pasku narzędzi dolnych strony głównej Serwisu w grupie „Linki”. Uczestnik Wydarzenia ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Wydarzenia w dowolnym wybranym przez siebie momencie, może go również pobrać i sporządzić jego wydruk. Uczestnik Wydarzenia może zapoznać się z Regulaminem Wydarzenia również w miejscu weryfikacji kodów QR znajdujących się na Bilecie wstępu oraz w Arbuz Office, gdzie Bilety wstępu będą wymieniane na Identyfikatory.

 5. Posiadanie Biletu wstępu, przedstawienie go do weryfikacji celem wstępu na Teren Wydarzenia, przebywanie na Terenie Organizatora w czasie trwania Wydarzenia oraz uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu Wydarzenia.

 6. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i małoletnich do lat 16 zobowiązani są do zapewnienia, iż pozostający po ich opieką dzieci i małoletni będą stosować się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Wydarzenia i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie utrudnienia, uszkodzenia i inne negatywne konsekwencje pozostawania dzieci / małoletnich na Terenie Wydarzenia.

 7. Celem Regulaminu Wydarzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, a także bezpieczeństwa Wydarzenia poprzez określenie zasad wstępu, zachowania się i korzystania z Terenu Organizatora, i znajdującej się na nich infrastruktury, a także określenie warunków uczestnictwa w Wydarzeniu poprzez uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Wydarzenia w związku z posiadaniem Biletu wstępu upoważniającego do udziału w Wydarzeniu.


§ 2. Sprzedaż Biletów wstępu

 1. Bilety wstępu sprzedawane są wyłącznie za pośrednictwem strony serwisu https://www.frutamaniana.pl.

 2. Każdy Bilet wstępu zawiera w swojej treści klauzulę w przedmiocie zapoznania się, znajomości oraz wyrażenia zgody na związanie treścią Regulaminu Wydarzenia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Wydarzenia utrwalonego na materiałach fotograficznych, audio i video sporządzonych z przebiegu Wydarzenia w celach, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Wydarzenia oraz Polityce prywatności, w tym w szczególności w celach promocji i reklamy Organizatora i Wydarzenia. Przedstawienie Biletu wstępu do weryfikacji celem wstępu na Teren Wydarzenia oraz uczestnictwo w Wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.

 3. Ustanawia się następujące zasady wykorzystania zakupionych Biletów wstępu:

  a. Bilet wstępu nie podlega zwrotowi,

  b.nie ma możliwości ponownego wykorzystania Biletu wstępu,

  c. Organizator nie ma obowiązku wydania duplikatów zniszczonego lub zagubionego Biletu wstępu,

  d. Bilet wstępu zniszczony, uszkodzony lub nieczytelny może być uznany za nieważny i nie podlega obowiązkowi refundacji ani zamiany na inny Bilet wstępu,

  e. Bilet wstępu nie może być kopiowany, ani przerabiany.

  f. każdy Uczestnik Wydarzenia musi posiadać swój własny, aktywny Bilet wstępu – Bilet wstępu jest jednoosobowy i nie uprawnia do wprowadzania osoby towarzyszącej z wyjątkiem dzieci do 8-go roku życia,

  g. dopuszczalna jest odsprzedaż lub przekazanie Biletu wstępu osobie trzeciej na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie; podmiot dokonujący pośredniego (z drugiej ręki) zakupu Biletu wstępu jest związany postanowieniami Polityki prywatności oraz Regulaminu Wydarzenia, co potwierdza okazując zakupiony Bilet wstępu celem wejścia na teren Wydarzenia,

  h. zmiana programu Wydarzenia, Polityki prywatności i Regulaminu Wydarzenia nie stanowi podstawy do zwrotu Biletu Wydarzenia lub jego ekwiwalentu.

 4. Dokonując zakupu Biletu wstępu i akceptując postanowienia Regulaminu oraz wyrażając zgodę na związanie jego postanowieniami Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, iż w momencie zakupu Biletu wstępu program Wydarzenia może nie być znany lub może nie być znany w całości, a jego udostępnienie w późniejszym terminie nie będzie stanowić podstawy do wystąpienia z żądaniem odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu Biletu wstępu.

 5. Pozostałe zasady i warunki dotyczące zakupu, korzystania i dysponowania Biletami wstępu zostały określone w Regulaminie.

§ 3. Wstęp uczestników na Teren Wydarzenia

 1. Wstęp na Teren Wydarzenia przysługuje wyłącznie osobie posiadającej wykupiony i aktywny Bilet wstępu, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w Regulaminie oraz niniejszym Regulaminie Wydarzenia. Weryfikacja Biletu wstępu odbywa się za pośrednictwem unikatowego kodu QR umieszczonego na Bilecie wstępu. Celem wejścia na teren Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia może wedle własnego wyboru okazać przygotowany przez siebie wydruk Biletu wstępu lub też elektroniczny plik PDF w urządzeniu elektronicznym przenośnym.

 2. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany Biletu wstępu na Identyfikator w Arbuz Office po pierwszym wejściu na Teren Wydarzenia. Identyfikator uprawnia Uczestnika Wydarzenia do wielokrotnego wchodzenia i wychodzenia na Teren Wydarzenia w czasie jego ważności. Uczestnicy otrzymują różne rodzaje (kolory) Identyfikatorów, w zależności od wybranego Pakietu.

 3. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Organizatora przysługuje tylko Uczestnikowi Wydarzenia z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku. Identyfikatora nie można zdejmować. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora, Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służb Porządkowych lub Przedstawiciela Organizatora wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone podczas i na Terenie Wydarzenia. Samowolne opuszczenie Terenu Wydarzenia z uszkodzonym lub zerwanym Identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia Służb Porządkowych, Organizatora lub Przedstawiciela Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wydarzeniu.

 4. Sprzedawca przewiduje następujące Pakiety Biletów wstępu oraz związane z nimi uprawnienia:

  a. PAKIET Full4 dni – obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu od dnia 12.08.2023 do dnia 15.08.2023 roku;

  II. uprawnienie do wejścia na teren Wydarzenia w dniu poprzedzającym pierwszy dzień festiwalowy tj. 11.08.2023 r. od godziny 18.00 i pozostania na nim do dnia następującego po ostatnim dniu festiwalowym tj. 16.08.2023 r. do godziny 11.00;

  III. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego;

  IV. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach.

  b. PAKIET Full4 dni dla dzieci od 8 do 12 roku życia (urodzonych od 01.01.2011 do 31.12.2014)obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu od dnia 12.08.2023 do dnia 15.08.2023 roku;

  II. uprawnienie do wejścia na teren Wydarzenia w dniu poprzedzającym pierwszy dzień festiwalowy tj. 11.08.2023 r. od godziny 18.00 i pozostania na nim do dnia następującego po ostatnim dniu festiwalowym tj. 16.08.2023 r. do godziny 11.00;

  III. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego;

  IV. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach.

  c. PAKIET Dwudniowy obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu w dowolnie wybranych przez Uczestnika dwóch dniach występujących bezpośrednio po sobie w okresie od dnia 12.08.2023 do dnia 15.08.2023 r.– pakiet zaczyna obowiązywać w dniu wejścia przez Uczestnika na teren Wydarzenia;

  II. uprawnienie do wejścia na teren Wydarzenia o dowolnej porze w pierwszym dniu obowiązywania Pakietu oraz do pozostawania na terenie Wydarzenia do drugiego dnia obowiązywania Pakietu do godziny 24:00;

  III. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego, w trakcie obowiązywania Pakietu;

  IV. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach, w trakcie obowiązywania Pakietu.

  d. PAKIET Dwudniowy – dla dzieci od 8 do 12 roku życia (urodzonych od 01.01.2011 do 31.12.2014)obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu w dowolnie wybranych przez opiekuna prawnego Uczestnika dwóch dniach występujących bezpośrednio po sobie w okresie od dnia 12.08.2023 do dnia 15.08.2023 r.– pakiet zaczyna obowiązywać w dniu wejścia przez Uczestnika na teren Wydarzenia;

  II. uprawnienie do wejścia na teren Wydarzenia o dowolnej porze w pierwszym dniu obowiązywania Pakietu oraz do pozostawania na terenie Wydarzenia do drugiego dnia obowiązywania Pakietu do godziny 24:00;

  III. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego, w trakcie obowiązywania Pakietu;

  IV. pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach, w trakcie obowiązywania Pakietu.

  e. PAKIET Malucha – dla dzieci poniżej 8 roku życia (urodzonych od 01.01.2015 i później)obejmujący:

  I. uczestnictwo w Wydarzeniu razem z opiekunem / opiekunami prawnymi:

  II. nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki, które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego;

  III: pole namiotowe, miejsce parkingowe oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach.

 5. Małoletni urodzeni po 1 stycznia 2014 roku mogą uczestniczyć w Wydarzeniu bezpłatnie pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostają (opiekun prawny lub osoba przez niego upoważniona).

 6. W przypadku, gdy Uczestnikiem Wydarzenia jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Wydarzeniu wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Wydarzeniu. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci i małoletnich do lat 16 zobowiązani są do zapewnienia, iż pozostający po ich opieką dzieci i małoletni będą stosować się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu Wydarzenia i ponoszą odpowiedzialność za wszelkie utrudnienia, uszkodzenia i inne negatywne konsekwencje pozostawania dzieci / małoletnich na Terenie Organizatora.

 7. Osoby niepełnosprawne są uprawnione do uczestnictwa w Wydarzeniu bezpłatnie wraz z jednym opiekunem, który również jest uprawniony do bezpłatnego wstępu i uczestnictwa w Wydarzeniu.

 8. Warunkiem skorzystania ze zniżek lub bezpłatnego wstępu na teren Wydarzenia jest udokumentowanie statusu uczestnika Wydarzenia, który uprawnia do zniżki / bezpłatnego uczestnictwa w momencie weryfikacji Biletu wstępu przed wejściem na teren Wydarzenia za pośrednictwem dowodu osobistego lub paszportu oraz odpowiedniej legitymacji. W przypadku nieprzedstawienia dokumentu potwierdzającego stan o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, celem wejścia na Teren Wydarzenia Uczestnik Wydarzenia lub jego opiekun będzie zobowiązany do uiszczenia należnej dopłaty do Biletu wstępu uprawniającego do wejścia na Teren Wydarzenia, według cennika obowiązującego w dniu wejścia na teren Wydarzenia.

 9. Organizator lub Przedstawiciel Organizatora a także Służby Porządkowe, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, mogą odmówić wstępu na Wydarzenie:

  a. osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, szczególnie, tych wzmagających agresję,

  b. osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, fajerwerki, petardy (w tym hukowe), materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające,

  c. osobie nie mogącej potwierdzić swojej tożsamości,

  d. osobie nie dysponującej aktywnym Biletem wstępu,

  e. osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

  f. osobie, które nie okazała Biletu wstępu lub nie posiada Identyfikatora,

  g. jeśli w danym momencie łączna liczba Uczestników Wydarzenia miałaby przekroczyć 999, w tym 300 w jakimkolwiek budynku położonym na Terenie Organizatora.

 10. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Organizatora, Przedstawicieli Organizatora oraz Służb Porządkowych.

 11. Organizator może odmówić wniesienia oraz zakazać używania na Terenie Wydarzenia profesjonalnego aparatu fotograficznego, kamery lub innego rodzaju profesjonalnego sprzętu rejestrującego obraz lub dźwięk. Zezwala się na wnoszenie amatorskich aparatów fotograficznych oraz telefonów komórkowych z urządzeniami rejestrującymi.

§ 4. Partnerzy Zewnętrzni

 1.   W cenie Biletu wstępu Uczestnik Wydarzenia ma zapewnione nielimitowane wyżywienie, w skład którego wchodzą dojrzałe i soczyste owoce oraz świeże sałatki i surówki które będą Uczestnikom Wydarzenia udostępnione w przestrzeni Owocowej Wyspy i Baru Sałatkowego oraz możliwość udziału we wszystkich prelekcjach, warsztatach i koncertach, jakie będą się odbywać w trakcie ważności zakupionego przez Uczestnika Pakietu. Wszelkie inne produkty, towary i usługi, które będą oferowane na Terenie Organizatora przez podmioty trzecie (niebędące Organizatorem ani osobami działającymi w jego imieniu i z jego upoważnienia, zwane dalej „Partnerami Zewnętrznymi”) nie są wliczone w cenę poszczególnych pakietów i podlegają opłacie zgodnie z cennikami ustalanymi niezależnie przez Partnerów Zewnętrznych.

 2. Partnerzy Zewnętrzni są zobowiązani do wystawienia swojego stoiska, przestrzeni organizacyjnej i technicznej oraz noclegowej wyłącznie w miejscu uzgodnionym uprzednio z Organizatorem i zajmując przestrzeń, która była przedmiotem tych ustaleń.

 3. Partnerzy Zewnętrzni zobowiązują się również do należytego zabezpieczenia swojego stoiska / stanowiska, a w szczególności miejsca dostępu do wody i elektryczności przed dostępem osób trzecich, działaniem czynników atmosferycznych, zgodnie z przepisami ochronny przeciwpożarowej i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za spowodowanie niebezpieczeństwa, zagrożenia życia i zdrowia swojego i innych Uczestników Wydarzenia.

 4. Prelegenci zobowiązują się do przestrzegania terminów (dat i godzin) ustalonego programu Wydarzenia i do stawienia się w czasie ustalonego wystąpienia celem zrealizowania ustalonego programu Wydarzenia.

 5. Partnerzy Zewnętrzni a także Prelegenci są jednocześnie Uczestnikami Wydarzenia i zobowiązani są do stosowania się do wszystkich pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu Wydarzenia. 
      1.  

§ 5. Zasady organizacyjne i porządkowe

 1. Służby Porządkowe, przebywające na Terenie Wydarzenia, mają za zadanie zapewnienie porządku podczas trwania Wydarzenia oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia.

 2. Służby Porządkowe mogą wydawać zalecenia i instrukcje bezpieczeństwa, w tym epidemicznego oraz przeciwpożarowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto, Służby Porządkowe są uprawnione do:

  a. weryfikacji uprawnień osób obecnych na Terenie Wydarzenia do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku stwierdzenia ich braku – do wezwania ich do opuszczenia Wydarzenia;

  b. wezwania Uczestników Wydarzenia do opuszczenia Terenu Wydarzenia w przypadku gdy liczba Uczestników Wydarzenia osiągnie 999 osób;

  c. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

  d. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, których posiadania jest zabronione w myśl niniejszego Regulaminu Wydarzenia lub obowiązujących przepisów prawa.

 3. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Organizatora zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 4. Uczestnicy Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Organizatora obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu, a w szczególności, przestrzegać postanowień Regulaminu Wydarzenia.

 5. Na Terenie Organizatora zakazane jest:

  a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Organizatora, a także wszelkiego innego mienia;

  b. podejmowanie działań mających na celu przerwanie bądź zakłócenie przebiegu Wydarzenia;


  c. używania obraźliwego, wulgarnego słownictwa, głoszenia i wywieszania haseł o treściach wulgarnych, dyskryminujących i rasistowskich oraz nawoływania do konfliktów, w szczególności na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, społecznym czy seksualnym;

  d. wywieszania niedopuszczonych wcześniej przez Organizatora transparentów;

  e. rzucania przedmiotami;

  f. rozniecania ognia, a także palenia tytoniu w miejscach, gdzie jest to niedopuszczalne;

  g. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi;

  h. zaśmiecania;

  i. blokowania wyjść oraz dróg ewakuacyjnych;

  j. wnoszenia na teren Wydarzenia środków odurzających, substancji psychotropowych i napojów alkoholowych;

  k. wnoszenia, posiadania, a także używania bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu;

  l. wnoszenia i używania deskorolek, longboardów, pojazdów jednośladowych, rolek, wrotek i wszelkich innych sprzętów podobnego rodzaju, poza miejscami do tego wyznaczonymi;

  m. spożywania napojów alkoholowych

 6. Osobom, którym odmówiono wstępu na Wydarzenie lub przebywania na nim lub osobom usuniętym z Terenu Wydarzenia zgodnie z Regulaminem Wydarzenia lub obowiązującymi przepisami prawa z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet wstępu.

 7. Zabrania się prowadzenia, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora, która może być wyrażona w formie wiadomości e-mail, jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Organizatora.

 8. Zapewnione Uczestnikom Wydarzenia owoce i warzywa są wydawane wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych oraz o wyznaczonych porach. Uczestnik Wydarzenia może otrzymać posiłek wyłącznie z aktualnie udostępnionych produktów. Bilet wstępu nie zapewnia możliwości żądania produktów nie objętych aktualnie dostępnym asortymentem.

 9. Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Uczestnikom naczyń oraz sztućców.

 10. Organizator zapewnia na Terenie Wydarzenia zaplecze sanitarno – techniczne (TOI-TOI i prysznice z zimną wodą) oraz pierwszą pomoc medyczną.

 11. Organizator zezwala na wprowadzenie na Teren Organizatora zwierząt w tym w szczególności choć niewyłącznie: psów i kotów z tym zastrzeżeniem, iż ich opiekunowie ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich stan i bezpieczeństwo oraz zobowiązani są do utrzymania Terenu Wydarzenia w czystości w związku z pobytem zwierząt na Terenie Organizatora.

 12. Uczestnicy Wydarzenia mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu i podejmują decyzję o uczestnictwie w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i ryzyko.

§ 6. Prawa i obowiązki Uczestników Wydarzenia

 1. Uczestnik Wydarzenia jest obowiązany:

  a. posiadać przy sobie Identyfikator i okazywać go każdorazowo na żądanie Służb Porządkowych oraz Przedstawicieli Organizatora;

  b. zachowywać się w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu – przestrzegając postanowień Regulaminu Wydarzenia;

  c. stosować się do zarządzeń i poleceń pracowników Służby Porządkowych oraz przedstawicieli Organizatora, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników albo funkcjonariuszy innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;

  d. niezwłocznie zgłaszać Służbom Porządkowym i przedstawicielom Organizatora wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości, zagrożenia i sytuacje alarmujące;

  e. stosować się do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego, poleceń Organizatora i Służb Porządkowych w celu zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego Wydarzenia.
   
 2. Uczestnik Wydarzenia ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na Terenie Organizatora, jak również osób i zwierząt, które pozostają pod jego opieką.

§ 7. Parkingi

 1. Na terenie parkingu i dróg wewnętrznych znajdujących się na Terenie Organizatora Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu Wydarzenia oraz przepisów prawa o ruchu drogowym.

 2. Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz ograniczeń́ prędkości. W związku z ruchem pieszych, jaki będzie się odbywać się na parkingach, wzywa się do zachowania maksymalnej ostrożności. Na Terenie Organizatora można poruszać się z prędkością do 10 km/h.

 3. Pojazdy samochodowe i jednoślady można pozostawiać tylko w wyznaczonych miejscach postojowych. W szczególności, zabrania się̨ parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 4. Na terenie parkingów zabrania się rozkładania namiotów, wiat i innych obiektów przeznaczonych do pobytu ludzi.

 5. Uczestnicy Wydarzenia zobowiązani są do respektowania warunków użytkowania parkingu oraz dróg wewnętrznych oraz stosowania się̨ do poleceń Służb Porządkowych.

 6. Na miejscach parkingowych oraz drogach dojazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak również̇ zanieczyszczanie ich terenu.

 7. Na terenie parkingu i dróg dojazdowych zabronione jest magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy wydechowym oraz wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć́ bądź zagrozić́ bezpieczeństwu Wydarzenia i Uczestników Wydarzenia.

 8. Pojazd powinien być́ zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Nie należy zostawiać zawartości pojazdu na widoku.

 9. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe psów i innych zwierząt.

 10. Zabronione jest pozostawianie w pojeździe osób małoletnich bez opieki.

 11. Organizator jest upoważniony do usunięcia pojazdu niewłaściwie zaparkowanego na koszt i ryzyko Uczestnika Wydarzenia.

 12. Parking nie jest dozorowany i nie podlega opłacie.

 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mienia, kradzieże i inne szkody na pojazdach pozostawionych na parkingach.

 14. Samochody, przyczepy i kampery muszą pozostać na parkingach. Nie jest możliwe umieszczenie ich na terenie pola namiotowego i na Terenie Wydarzenia, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę.

§ 8. Pole namiotowe

 1. Sprzęt namiotowy, namioty, wiaty i inne pomieszczenia tymczasowe przeznaczone na pobyt Uczestników Wydarzenia mogą być rozłożone i pozostawione wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora oraz jego przedstawicieli na Terenie Wydarzenia.

 2. Przed opuszczeniem pola namiotowego Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał. Uczestnik Wydarzenia nie odpowiada za zużycie udostępnionej przestrzeni będące następstwem prawidłowego jej używania.

 3. Na teren pola namiotowego zabrania się wjazdu pojazdów.

 4. Uczestnicy Wydarzenia mogą korzystać z dostępnych urządzeń na terenie pola namiotowego. Z urządzeń można używać jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 5. Mycie naczyń oraz pranie odzieży dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.

 6. Pomieszczenia sanitarne oraz znajdujące się w nich urządzenia (umywalki, miski ustępowe, pisuary, itp.) mogą być użytkowane wyłącznie we właściwy sposób, odpowiadający ich przeznaczeniu.

 7. Podłączenia do instalacji elektrycznej i odłączenia od niej (skrzynka elektryczna) dokonuje wyłącznie uprawniony do tego Organizator lub Przedstawiciel Organizatora.

 8. Uczestnicy Wydarzenia są zobowiązani do przestrzegania porządku i spokoju na polu namiotowym oraz do nie utrudniania pobytu na polu namiotowym innym osobom.

 9. Cisza nocna na polu namiotowym obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.

 10. W czasie obowiązywania ciszy nocnej występuje zakaz głośnego słuchania muzyki oraz prowadzenia spotkań towarzyskich, w taki sposób, w który utrudniałby lub uniemożliwiałby wypoczynek innym Uczestnikom Wydarzenia. Dozwolone są spotkania w małych grupach, które nie będą sprzeczne z powszechnymi zasadami współżycia społecznego i zgodne z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi, o ile takie wytyczne w danym okresie obowiązują.

§ 9. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Wydarzenia na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Mateusz Rucki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fruta Maniana Mateusz Rucki”, ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi, NIP: 5311718676, REGON: 524968003, e-mail: frutamaniana@gmail.com.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

 3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

 5. Administratorem danych osobowych jest Mateusz Rucki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fruta Maniana Mateusz Rucki”, ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi, NIP: 5311718676, REGON: 524968003, e-mail: frutamaniana@gmail.com.

 6. W celu rozpatrywania reklamacji Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe podmiotu składającego reklamacje. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających na rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności.

§ 10. Przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku, licencja

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Wydarzenia jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych.

 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie Wydarzenia odpowiednie zastosowanie w przedmiocie przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdą zasady określone w Polityce prywatności.

 4. Dane osobowe Uczestników Wydarzenia przetwarzane będą w następujących celach:

  a. organizacji Wydarzenia,

  b. spełnienia przez Organizatora wymogów wynikających z nałożonych na niego obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego

  c. zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego Uczestników Wydarzenia,

  d. wizerunek osób przebywających na Terenie Organizatora może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych Wydarzenia, Organizatora, a także sponsorów Organizatora. Zgoda na wykorzystanie wizerunku Uczestnika Wydarzenia następuje z chwilą wstępu na Teren Organizatora.
   
 5. W celach określonych w ust. 4 powyżej, Organizator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Uczestników Wydarzenia: imię, nazwisko, adres zamieszkania/pobytu, adres zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek.

 6. Dane o których mowa w ust. 5 lit. a-c będą przetwarzane do upływu 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.

 7. Dane o których mowa w ust. 4 lit. d mogą być przetwarzane przez czas trwania akcji promocyjnej lub reklamowej z wykorzystaniem wizerunku lub do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu co do takiego przetwarzania.

 8. Podanie danych osobowych wymaganych przez Organizatora w celach określonych w ust. 4 powyżej, w szczególności tych, wskazanych w ust. 5 powyżej, jak również wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, niemniej, niezbędne do udziału w Wydarzeniu oraz do realizacji celu i uzasadnianych interesów Organizatora, o których mowa w ust. 4 powyżej. Niepodanie przez Uczestnika Wydarzenia powyższych danych osobowych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Wydarzeniu.

 9. W zakresie niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 powyżej, Organizator może ujawniać dane osobowe Uczestników Wydarzenia pracownikom, współpracownikom, organom publicznym oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora, w szczególności służbom sanitarnym i porządkowym, dla spełnienia obowiązku realizowanego w interesie publicznym, podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora w zakresie reklamy, i promocji, w szczególności za pośrednictwem infrastruktury teleinformatycznej (w przypadku przetwarzania wizerunku), w tym, lecz nie wyłącznie, podmiotom takim jak Facebook Inc., Instagram, Google, dostawcy stron internetowych Organizatora i serwisu. Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba, że podmioty świadczące usługi informatyczne, wskazani jako odbiorcy danych, będą wykorzystywać serwery zlokalizowane poza obszarem Unii Europejskiej. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych przez wskazanych odbiorców i podwykonawców, zalecane jest zapoznanie się z polityką prywatności ustanowioną przez wskazane podmioty i dostępną na stronach internetowych ich serwisów.

 10. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma zapewnione wszelkie prawa dotyczące przetwarzanych danych osobowych, wynikające z RODO i Ustawy o ochronie danych osobowych, które zostały szczegółowo określone w § 4 Polityki prywatności.

 11. Osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma w szczególności prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie z którym można kontaktować się w następujący sposób:

  a. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

  b. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;

  c. telefonicznie poprzez infolinię, pod numerem: 606-950-000.

 12. Więcej o tym jak złożyć skargę do organu nadzoru możesz przeczytać na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

 13. Organizator i podmioty przez niego upoważnione oraz świadczące na jego rzecz usługi mają prawo do utrwalania wizerunku Uczestników Wydarzenia przebywających na Terenie Organizatora. Wszelkie materiały fotograficzne oraz audio i wideo, w szczególności zdjęcia i nagrania wykonane podczas Wydarzenia mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych i promocyjnych Wydarzenia i Organizatora oraz sponsora Wydarzenia.

 14. Uczestnictwo w Wydarzeniu wymaga i stanowi wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku Uczestnika Wydarzenia utrwalonego w formie fotografii lub zapisu audio lub wideo sporządzonych podczas Wydarzenia oraz stanowi udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności w zakresie:

  a. utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  b. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  c. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

  d. rozpowszechniania w dowolnej formie, wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji wydarzeń przez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom Organizatora w celu ich promocji w kontekście udziału w wydarzeniach, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o wydarzeniach, rozpowszechniania na stronie internetowej Organizatora, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na innych stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych, publikowania w mediach społecznościowych, w tym na fanpageu Organizatora, w tym na profilu Organizatora w Instagram, Facebook etc., również z opatrzeniem komentarzem, notatką, opisem. 

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Wydarzenia są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Wydarzenia będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Organizatora lub we wskazanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

 2. Jeśli w terminie trwania Wydarzenia, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na określonym jej obszarze obowiązywać będą przepisy ustanawiające określone ograniczenia, nakazy lub zakazy dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych, Organizator zastrzega, że wstęp na Imprezę będzie możliwy na podstawie przepisów ustanowionych przez właściwe organy Administracji Państwowej.

 3. Status sponsora Wydarzenia przyznaje wyłącznie Organizator.

 4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na piśmie na adres: Mateusz Rucki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Fruta Maniana Mateusz Rucki”, ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi.

 5. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu Wydarzenia:

  a. z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Wydarzenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom Wydarzenia;

  b. w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu Wydarzenia;

  c. w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa;

  d. gdyby potrzeba dokonania zmiany Regulaminu Wydarzenia wynikła z okoliczności niezależnych od Organizatora, które wystąpiły po ogłoszeniu Regulaminu Wydarzenia, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.

 6. Organizator informuje o zmianach Regulaminu Wydarzenia na stronie internetowej Organizatora, tj. www.frutamaniana.pl